Το Πρόγραμμα Αναβάθμισης2022-10-31T16:49:01+02:00

Αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου

Άξονας Προτεραιότητας: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας» του Ε.Π. «Πελοπόννησος»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Στοιχεία Πράξης

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5060675
Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Κωδικός Δικαιούχου: 1020245

Φυσικό Aντικείμενο

Η χώρα μας διαθέτει πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα διεθνούς επιπέδου με επιστημονικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, το οποίο παράγει συνεχώς νέες γνώσεις. Πλην όμως, η επιστημονική δραστηριότητα περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό εντός των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και αυτό προκαλεί μια υστέρηση στην επιστροφή γνώσης προς την κοινωνία. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας υπάρχουν πολύ λίγα επιστημονικά μουσεία και επιμορφωτικά κέντρα τα οποία δεν καλύπτουν γεωγραφικά τη χώρα, ούτε επαρκούν να καλύψουν την υπάρχουσα θεματολογία.

Με τo παρόν πρόγραμμα σκοπεύουμε να αναστρέψουμε αυτήν ακριβώς την κατάσταση μέσω της αναβάθμισης του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου με σκοπό την ανάπτυξη του επιστημονικού τουρισμού στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ένας από τους βασικότερους στόχους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) είναι η επιμόρφωση του κοινού και η δημόσια κατανόηση των φυσικών επιστημών, των επιστημών περιβάλλοντος και της τεχνολογίας. Η αστρονομία αποτελεί την αιχμή του δόρατος προς τον σκοπό της ευρύτερης προσέγγισης κοινού και επιστήμης επειδή προσελκύει περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου, τόσο λόγω των θεαματικών εικόνων ουρανίων αντικειμένων που ανακαλύπτονται και παρατηρούνται καθημερινά από επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια (κομήτες, αστρικά σμήνη, νεφελώματα, γαλαξίες κλπ), όσο και λόγω των γενικότερων θεμάτων που ερευνά (π.χ. κοσμολογία, νέοι πλανήτες κλπ) και που άπτονται των βαθύτερων υπαρξιακών ερωτημάτων του ανθρώπου.

Ειδικότερα στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου εκπονείται μια από τις πλέον σημαντικές μελέτες, σε διεθνές επίπεδο, σχετικά με την παρατήρηση παραγήινων αντικειμένων (Near-Earth objects) κατά την πρόσπτωσή τους στην επιφάνεια της Σελήνης. Η γνώση αυτών των στοιχείων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία και την θωράκιση του πλανήτη μας από ενδεχόμενες πτώσεις τέτοιων αντικειμένων. Το επιστημονικό αυτό πρόγραμμα (με την ονομασία NELIOTA; https://neliota.astro.noa.gr) χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Πέραν του κυρίως αντικειμένου της αστρονομίας, το προτεινόμενο κέντρο θα περιλαμβάνει και άλλα συγγενή πεδία. Η διεπιστημονική προσέγγιση της σύγχρονης επιστήμης διασυνδέει τις επιστήμες της Γης με εκείνες του διαστήματος, δίνοντας έτσι μια ολιστική εικόνα της επιστημονικής γνώσης και ευαισθητοποιώντας το κοινό σε διάφορα επιστημονικά θέματα που αφορούν τόσο το άμεσο όσο και το ευρύτερο γήινο περιβάλλον: έδαφος – υπέδαφος (παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας), χλωρίδα – πανίδα, οικολογία, ατμόσφαιρα, μετεωρολογικές συνθήκες, αέριοι ρύποι, ουρανός, διάστημα, σύμπαν. Επίσης, θα παρουσιάζονται και συναφή τεχνολογικά πεδία όπως η οπτική, η τεχνολογία επιστημονικών οργάνων και οι τηλεπικοινωνίες.

Με την αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου επιτυγχάνεται η επιστροφή γνώσης από τους επιστημονικούς φορείς προς την κοινωνία, πράγμα που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου και ταυτόχρονα στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα περιβάλλοντος. Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι κινητήριοι μοχλοί για τη μορφωτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάδειξης των υποδομών που είναι πεδία επιστημονικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και της οργανικής ένταξής τους στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία, καθώς και στις δραστηριότητες της περιοχής. Η ένταξη του προτεινόμενου κέντρου στον τουριστικό σχεδιασμό της περιφέρειας και της χώρας θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα αποκέντρωσης και θα δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής με την προσέλκυση του πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού τουρισμού.

Νέα

Ανακαλύψτε το Σύμπαν

Επικοινωνια
Go to Top